Cookie-ak erabiltzen ditugu gure zerbitzuak eta erabiltzailearen esperientzia hobetze aldera. Nabigatzen jarraitzen baduzu, haien erabilera onartzen duzula ondorioztatuko dugu.

Gehiago jakin nahi dut

Onartu egiten dut

GAURKOTASUNA

Plaza huts berria Ekonomia Itunaren Arbitraje-Batzordean

Isaac Merino Jara, Zerga-Zuzenbideko katedraduna eta azken hamarkadan Ekonomia Itunaren Arbitraje-Batzordeko kidea izan denak uko egin dio bere kide izaerari Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren Osoko Bilkurak proposatuz gaitasun aintzatetsiko abokatuen eta bestelako legelarien txandari dagokion plaza hutsean Auzitegi Goreneko Hirugarren Salako magistratu izendatu dutelako. Uko egite horrekin berriz ere operatibitaterik gabe uzten du hainbeste gatazka ebatzi gabe pilatuta dituen Arbitraje-Batzordea.

Jaulki diren azken ebazpenek azken urte hauetan gatazkatsuak izan diren gaiak ebatzi dituzte, adibidez itsasontzietan egiten diren lanen etekinengatiko atxikipenetan aplikagarria den konexio-puntua (6/2018 ebazpena), Sozietateen gaineko Zergako eragiketen bolumena zehazteko aurretiazko ordainketen tratamendua (9/2018 ebazpena) edo administrazio desberdinei lotuta dauden erakundeen esku hartzea duten enpresa-berregituraketa eragiketetan aplikagarria den araudia zehaztea (16/2018 ebazpena), eta beste batzuk berretsi ditu, berbarako kreditu txartelen bitartez hornitutako erregaien emateen BEZaren ondoreetarako kokapena (7/2018 ebazpena).

Administrazio-doktrinara joan

UPV/EHUn Ekonomia Itunari buruzko jardunaldia

Azaroaren 21ean eta 29an, Isaac Merino Jara eta Juan Ignacio Ugartemendia Eceizabarrena irakasleen zuzendaritzapean, Donostiako Carlos de Santamaría zentroan administrazio zentralaren eta euskal foru aldundien artean araudi-, ordainarazpen- eta ikuskapen-aginpideak banatzeko Ekonomia Itunean aurrez ikusitako lotura-guneak sakontzera bideratutako bi jardunaldi egin ziren. Lehenengo eguneko goizean Euskal Autonomia Erkidegoaren administrazio fiskaletako ordezkariek parte hartu zuten; bien bitartean, jardunaldien gainerako denboran Espainiako unibertsitateetako eta UPV/EHUko ordezkari akademikoak izan ziren.

Jardunaldien egitaraua

Administrazio-doktrina

Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoak bi kontsulta igorri ditu; batean aztertzen da nola aplikatzen diren mezenasgoari buruzko lurralde erkideko araudian aurreikusitako zerga onurak foru-esparruko kultura fundazio bati (lehentasunezko jardueratzat kalifikatutako fundazioa); bestean argitzen du nola aplikatzen den Ekonomia Itunaren lehenengo xedapen iragankorra, zerga eragiketen bolumenaren arabera ordaintzeko atalasea 10 milioi eurora igo ostean, eta nola aplikatzen den 10/2017 Legea indarrean sartu ondoren hasitako zergaldietan edo likidazioaldietan, nahiz eta xedapen horretan 27. artikuluaren aipamenik agertu ez (BEZaren ordainarazpenari buruzko artikulua).

Ekonomia Ituneko Arbitraje Batzordeak lau arbitraje-gatazka ebatzi ditu 2018ko 1etik 4ra doazen ebazpenen bidez. Lehenengoan (1/2018 Ebazpena) bere aurreko doktrina berresten du, Batzordea eratu aurreko desadostasunetarako araudian errekurtsoak aurkezteko ezarritako epealdia zenbatzeko dies a quo deritzona zehazteari buruzkoa, alegia: eraketa-data hartu behar da kontuan. Bigarrenean (2/2018 Ebazpena) ukatu egiten du Rover doktrina aplika daitekeenik eskualdatzaileak eraldatu gabeko ondasun bat eskualdatzen duenean, eta ezartzen du garraioa hasi den tokia dela eragiketa egin den lekua. 3/2018 Ebazpenak onartu egiten du kontrako froga aurkeztea BEZaren araudian ezarritako presuntzio honen aurka: zerga-administrazioak esleitutako IFZ daukan establezimendu iraunkor bat zergaren subjektu pasibotzat ulertzea. Azkenik, 4/2018 Ebazpenean ezartzen du higiezinaren lehenengo ematea dela "egiten ari den eraikin baten salerosketaren eta promozio-gomendioaren" kontratua sinatu osteko ematea, eta ukatu egiten du bidezkoa denik Batzordeak zergaren karga gatazkan dauden administrazioen artean modu ekitatiboan banatzeko irizpidearen alde egitea.

Joan administrazio-doktrinara

Doktrina zientifikoa

Forum Fiscal aldizkariak Kontzertu Ekonomikoaren azalpen osoari buruzko seriea lantzen jarraitzen du. Javier Armentia Basterrak, Arabako Foru Aldundiko Arauak Garatzeko Zerbitzuko buruak, egiten du azalpen hori. Aldizkariaren 242tik 245era arteko zenbakietan VII., VIII., IX. eta X. kapituluak sartzen dira, hurrenez hurren. Lehenengo hiru kapituluen xedea zergak arautzeko eta aplikatzeko ahalmenari buruzko analisia burutzea da; azken kapituluarena kudeaketa- eta prozedura-arauak deskribatzea da.

Euskadiko eta estatuetako administrazioek 2017. urtean egindako akordioei dagokienez, aldizkariaren 244. zenbakian Gemma Martínez Barbarak, Bizkaiko Foru Aldundiko Zerga Politikako Zerbitzuko buruak, egindako lan bat daGO. Lan horretan honako hau aztertzen du: Oinordetzen gaineko Zergaren lotura-puntuan itundutako aldaketak kapitalen mugimendu-askatasuna urratu izanari lotutako arazoei eman dien konponbidea. ZERGAK izeneko Euskadiko zerga-aldizkariaren 55. zenbakian José Rubí Cassinellok, Bizkaiko Foru Ogasuneko idazkari tekniko nagusiak, izenpetutako bi lan daude. Lan horietan abenduaren 28ko 10/2017 Legearen bidez Kontzertuan egindako aldaketak aztertzen dira. Horrez gain, 2011tik 2017ra arteko kupoen likidazioari buruzko 2017ko maiatzeko akordioen edukia aztertzen da, bai eta 2017-2021 bosturtekorako Kupoaren Lege berriaren edukia ere.
Kontzertu Ekonomikoaren Arbitraje Batzordeak egindako ebazpenei buruzko bi lan daude Forum Fiscal aldizkariaren 244. zenbakian. Bata Iñaki Alonso Arcek, Bizkaiko Foru Ogasuneko Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako zuzendariordeak, egin du Estatuaren Erakunde-mailako Administrazioko erakunde batek ordaintzen dituen lan-etekinen gaineko atxikipen batzuk ordainarazteari buruz. Bestean Idoia Zapirain Torrecillak, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun Saileko teknikariak, Arbitraje Batzordearen eskumenak aztertzen ditu honako kasu hauetan: gatazkak konpontzeko beharrezkoa denean eragiketaren kalifikazio juridikoa egitea, kasu honetan BEZaren kargapekoa.
Bukatzeko, azken bi lanak aipatu behar dira. Bata Iñigo España Arizak idatzi du, eta Forum Fiscal aldizkariaren 245. zenbakian dago; lan horretan arretaz aztertzen da ELGEan garatutako BEPSen kontrako neurriak ezarri behar direla Bizkaiko Araudian. Bestean Benjamí Anglés Juanperek foru-lurraldeetan egindako udal-erakundeen aldeko transferentzien izaera eta bilakaera aztertzen du.

Joan Doktrina zientifikora.

Madrileko epaitegi batek Gobernu zentralak eta Eusko Jaurlaritzak 2017ko maiatzean sinatu zuten erabakia argitaratzera behartu du

Administrazioarekiko Auzien Madrileko 7. Epaitegi Zentralak, 2018ko uztailaren 12an eman zuen Epaian, Ogasun eta Herri Administrazioen Ministerioak Espainiako Gobernuak eta Euskal Autonomia Erkidegoak 2017ko maiatzean sinatu zuten Erabakia jakinarazi behar duela adierazi du. Erabaki hori aurreko urteetako kupoaren likidazioari eta 2021. urtera arte bosturteko kupoa ezartzeari buruzkoa zen eta Epaitegiak uste du informazioa irisgarri egotearena zentzu zabalean ulertu behar dela eta horrekiko murrizketek salbuespenak izan behar dutela. Ikertzaile batek errekerimendua egin zion Ministerioari finantzaketa autonomikoari eta kupoen sistemari buruzko azterlan bat egitearen ondoreetarako. Ministerioak ezetsi egin zuen eskabidea eta ikertzaileak derrigorrez Gardentasun eta Gobernu Onaren Kontseiluarengana (CTBG) jo behar izan zuen eta horrek arrazoia eman zion 2017ko irailaren 15eko ebazpenean. Ministerioak horren aurkako errekurtsoa aurkeztu zuen.

Epaitegiak honako argudio hau ematen du, "hau guztia gorabehera informazio hori eskuratzeko interes publiko handiagoa antzeman daiteke eta horrek lehentasuna izan behar du erabakiaren birtualtasun hipotetikoaren faltaren gainetik edo erabakitakoa era eragingarrian gauzatzeko beste tramite edo jarduketa batzuk behar izatearen gainetik. Adierazi den hau guztia kontuan hartuta eta hala informazioaren irisgarritasunaren mugari nola eskabideak tramitera ez onartzearen zioei dagokienez egin behar den interpretazio "zorrotza, murriztailea ez denean" suposatutzat jota, onetsi egin behar da honako errekurtso hau".
Beste alde batetik, Auzitegi Gorenak, 2018ko uztailaren 3an eman duen Epaian, baieztatu egiten du Zergei buruzko Lege Orokorrean ezarri direnekiko bestelako erantzukizunen kasuak ezartzeko foru eskumena, eta baieztatu egiten du Euskal Autonomia Erkidegoaren Justizia Auzitegi Nagusiak auzialdiko epaian eman zuen doktrina. Dudatan jarri zen manuak erantzule solidariotzat adierazten ditu egitatezko edo zuzenbidezko administratzaileak, kapitalean gutxienez 100eko 20ko partaidetza zuzena edo zeharkakoa duten bazkideak, erkideak edo partaidetzadunak, eta horien bigarren gradura arteko ahaideak, ingresatu gabe zeuden atxikipenak egin dituztenak, hain zuzen ere atxikipen horiek Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren autolikidazioetan kendu dituzten zenbatekoengatik.

Jurisprudentziara joan.

 

Atal berria gure webgunean

Atal berria inauguratu dugu gure webgunean. Bertan, hedabideetan agertu diren Ekonomia Itunarekin loturiko prentsa-albisterik nabarmenenak gehituko ditugu aldian-aldian. Hedabide horietan Itunaren presentzia ez denez inoiz etengabea izan, oraingoz behintzat, ez dugu sortuko aldizkakotasun zehatz bat duen alerta bat; aitzitik, gaurkotasunera egokituko gara eta agertuz doazen albisteen berri emango dizuegu, bakoitzari dagokion garrantziaren arabera.

Lehenengo prentsa-clipping azkeneko newsletterera txertatu genuen eta 2017ko azken hiruhilekoan eguneroko prentsan agertutako albisteak barne hartzen zituen; bigarren clippinga albiste independente bat da bere hortan.

Atal berrira sartu ahal zarete honako esteka honetatik:

Klipping Prentsa

Behin hackerrek egindako erasoak indargabetuta, weba abian jartzen dugu berriro ere

Kaixo guztioi:

Dakizuen bezala azken hil hauetan webaren jarduera ia hutsaren parekoa izan da   hackeo arazo batzuen ondorioz; kontua da gure webean sartuta genituen agiri guztiak zituen  hosting-enpresa  aldatu behar izan dugula.

Migrazioaren erruz ezinezkoa  izan da Ekonomia Itunaren inguruko egunerokotasunaren informazioa era egokian mantentzea eta horregatik behean jarduerarik eduki ez dugun aldian egin ditugun dokumentazio-ekarpen nagusien laburpena egin dugu. Aldi berean, Itunari eta Kupoari buruzko azalpenak emateko infografiak eguneratzeko aprobetxatu dugu. Bideoan eginda daude (full HD 1920 x 1080) ikuspegi askoz ere freskoago eta dinamikoagoarekin;  esan behar dugu ezaugarri moduan off ahotsaren bidez egiten den narrazioa egiten den aldi berean eszenan sartzen joango diren elementu animatuak dituztela eta irudien gainean testuak  jartzen  direla gakoak  eta berariazkoak diren mezuak azpimarratzeko. Horren guztiaren xedea Ekonomia Itunaren eta Kupoaren ezaugarri nagusiak era dinamikoan, erakargarrian eta errazean aurkeztea da ahalik eta jende gehienak uler ditzan.

Azkenik, komentatu behar dizuegu jarduerarik gabeko aldi horren ondorioz ez dugula data hauetan beti egiten izan dugun  seihileroko newsletterra argitaratuko, eta hurrengoa abenduan  izango dela.

Adeitasunez, agur

 

WEBEAN SARTU DIREN AGIRI BERRIAK

DATA/ZK.

EGILEA

TITULUA/OHARRAK

DOKTRINA ZIENTIFIKOA

FEDEA PP  2017/14

DE LA FUENTE MORENO, Ángel

Notas sobre el proyecto de nueva ley del cupo

Forum Fiscal 237

ARMENTIA BASTERRA, Javier

Todo sobre el Concierto Económico .    Capítulo II. Concierto Económico y su relación con la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía del País Vasco. El Concierto Económico en el marco de la Unión Europea (I)

Forum Fiscal 238

ARMENTIA BASTERRA, Javier

Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo III. el Concierto Económico en el marco de la Unión Europea (II)

Forum Fiscal 239

ARMENTIA BASTERRA, Javier

Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo IV. Competencias generales de las instituciones de los Territorios Históricos y principios generales para regular el sistema Tributario foral (I).

Forum Fiscal 239

SILVESTRE LÓPEZ, Jose Luis

El domicilio fiscal

Forum Fiscal 240

ARMENTIA BASTERRA, Javier

Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo V. Competencias generales de las instituciones de los Territorios Históricos y principios generales para regular el sistema Tributario foral (II)

Forum Fiscal 240

ALONSO ARCE, Iñaki

Los pagos anticipados y su cómputo a efectos del volumen de operaciones

FEDEA PP  2018/02

DE LA FUENTE MORENO, Ángel

Sobre la generalización del sistema de concierto

Forum Fiscal 241

MERINO JARA, Isaac

BEPS, Unión Europea y Hacienda Foral

Forum Fiscal 241

ARMENTIA BASTERRA, Javier

Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo VI. Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los impuestos

ADMINISTRAZIO-DOKTRINA

Junta Arbitral

Resolución 2017-14, de 15 de noviembre

IVA: localización de las operaciones; Entregas de carburantes

Junta Arbitral

Resolución 2017-15, de 15 de noviembre

Conflicto positivo incoado por el contribuyente; inadmisión

Junta Arbitral

Resolución 2017-16, de 21 de diciembre

Domicilio fiscal de las personas jurídicas

Junta Arbitral

Resolución 2017-17, de 21 de diciembre

Domicilio fiscal de las personas jurídicas

Junta Arbitral

Resolución 2017-18, de 22 de diciembre

Domicilio fiscal de las personas físicas

Junta Arbitral

Resolución 2017-21, de 22 de diciembre

Conflicto negativo; acta única practicada por administración competente

JURISPRUDENTZIA

TS

Au 2018-01-19

NFGT: Procedimiento de revisión distinto de los previstos en la LGT; vulneración de la norma de armonización

TS

 St 2018-04-03

Norma Foral General Tributaria; procedimiento de gestión iniciado mediante autoliquidación: falta de regulación de la caducidad procedimental

LGT; procedimiento administrativo común; carácter básico vulneración de las normas de armonización

TS

St 2018-04-16

IVA Operaciones realizadas por no establecidos

TS

St 2018-04-17

Retenciones sobre rendimientos del trabajo; administración institucional del estado

TSJPV

St 2017-09-07

IVA: tributación compartida; cambio de VOP

TSJPV

St 2017-09-17

Impuesto sobre Primas de Seguros; requerimientos de información; eficacia interruptiva de la prescripción

TSJPV

St 2017-09-19

Impuesto sobre primas de Seguros; reglas de localización

TSJPV

St 2017-09-20

Impuesto sobre Sociedades: actuaciones de gestión por la administración que no tiene la capacidad inspectora:

TSJPV

St 2017-09-21

Impuesto sobre Sociedades: actuaciones de gestión por la administración que no tiene la capacidad inspectora:

TSJPV

St 2017-09-27

Ley de armonización, coordinación y colaboración; procedimiento de centralización de obligaciones tributarias entre las administraciones tributarias forales

TSJPV

St 2017-10-16

IBI; recargo por viviendas desocupadas; vulneración de principios constitucionales

TSJPV

St 2017-11-10

Reglas de armonización: adecuación a la LGT en cuanto a terminología y conceptos

IRPF: Actividades Económicas; estimación objetiva; rendimiento real

Francisco Javier de Landaburu Universitas 2018 saria

Francisco Javier de Landaburu Universitas 2018 sariaren (EuroBasque) epaimahaiak lehen saria eman dio “Erakunde azpi-estatalen parte-hartzea EBko maila anitzeko gobernantza fiskal eta finantzarioaren arloan. Balantze kritikoa eta etorkizunerako proposamenak euskal esperientziatik abiatuta” ikerketa proiektuari, Mikel Erkoreka, Santiago Larrazabal, Gemma Martínez eta José Rubí ikerlariek aurkeztua. Ikerketa proiektua Ekonomia Itunaren eta Foru Ogasunen Dokumentazio eta Ikerketa Zentroaren (EHU) eta Ad Condordiam Ekonomia Ituna Sustatu eta Hedatzeko Elkartearen (Bizkaiko Foru Aldundia, EHU eta Deustuko Unibertsitatea) arteko lankidetzaren esparruan garatuko da.

 Urte honen bukaeran burutuko den ikerketa proiektuak etorkizuneko konfigurazioa eta Europako erakunde-arkitekturaren bilakaera baldintzatuko duten bi elementu nagusi erlazionatuko ditu elkarrekin (eta bertan jarriko du arreta): eskualdeen eta erakunde azpi-estatalen fiskalitatea eta partaidetza Europako erabaki-mahaietan. Europar Batasuneko maila anitzeko gobernantza fiskal eta finantzarioaren inguruko analisi kritiko bat egitea da proiektuaren xedea, euskal esperientziatik abiatuta Europako gizarteratzeko prozesuan eskualde eta erakunde azpi-estatalek izan beharko luketen rolean arreta berezia jarrita.

 Amaierako lana eta horren ondorioak hurrengo ikasturtean zehar argitaratu eta zabalduko dira.

 Era berean, sariaren epaimahaiak bi accesit eman dizkie Xabier Ezeizabarrenaren “Euskal federalismoaren artikulazioa EBn: euskal partaidetza EBn eta horren ahalmena, Itunei eta nazioarteko bestelako akordioei buruzko 25/2014 Legearen bidez irekia” banakako proiektuari eta C.F. Molina del Pozo, J.A. Jiménez Carrero eta R. Cirefice autoreen “Eskualde erakundeen funtsezko zeregina Europako politika-federazio berri baten eraikuntzan” taldeko proiektuari.

 

Ad Condordiam Ekonomia Ituna Sustatu eta Hedatzeko Elkarteak eta Ekonomia Itunaren Dokumentazio eta Ikerketa Zentroak EuroBasque kontseiluak emandako Universitas 2018 lehen saria lortu dute.

Francisco Javier de Landaburu Universitas 2018 sariaren (EuroBasque) epaimahaiak lehen saria eman dio "Erakunde azpi-estatalen parte-hartzea EBko maila anitzeko gobernantza fiskal eta finantzarioaren arloan. Balantze kritikoa eta etorkizunerako proposamenak euskal esperientziatik abiatuta" ikerketa proiektuari, Mikel Erkoreka, Santiago Larrazabal, Gemma Martínez eta José Rubí ikerlariek aurkeztua. Ikerketa proiektua Ekonomia Itunaren eta Foru Ogasunen Dokumentazio eta Ikerketa Zentroaren (EHU) eta Ad Condordiam Ekonomia Ituna Sustatu eta Hedatzeko Elkartearen (Bizkaiko Foru Aldundia, EHU eta Deustuko Unibertsitatea) arteko lankidetzaren esparruan garatuko da.

Urte honen bukaeran burutuko den ikerketa proiektuak etorkizuneko konfigurazioa eta Europako erakunde-arkitekturaren bilakaera baldintzatuko duten bi elementu nagusi erlazionatuko ditu elkarrekin (eta bertan jarriko du arreta): eskualdeen eta erakunde azpi-estatalen fiskalitatea eta partaidetza Europako erabaki-mahaietan. Europar Batasuneko maila anitzeko gobernantza fiskal eta finantzarioaren inguruko analisi kritiko bat egitea da proiektuaren xedea, euskal esperientziatik abiatuta Europako gizarteratzeko prozesuan eskualde eta erakunde azpi-estatalek izan beharko luketen rolean arreta berezia jarrita.

Amaierako lana eta horren ondorioak hurrengo ikasturtean zehar argitaratu eta zabalduko dira.

Era berean, sariaren epaimahaiak bi accesit eman dizkie Xabier Ezeizabarrenaren "Euskal federalismoaren artikulazioa EBn: euskal partaidetza EBn eta horren ahalmena, Itunei eta nazioarteko bestelako akordioei buruzko 25/2014 Legearen bidez irekia" banakako proiektuari eta C.F. Molina del Pozo, J.A. Jiménez Carrero eta R. Cirefice autoreen "Eskualde erakundeen funtsezko zeregina Europako politika-federazio berri baten eraikuntzan" taldeko proiektuari.

Blindajea ez da Zergei buruzko Foru Arau Orokorretara iristen

Jurisdikzio konstituzionalak bakarrik ditu eskumenak zerga guztiak erregulatzeko Foru Arauen erregulartasunari dagokionez. Horrela ezarri du Konstituzio Auzitegiak azaroaren 14an eman duen ez onartzeari buruzko Autuak; horren bidez bakarrik premiamenduko prozedura salbuesten duen ZLOn egiten denaren aldean autolikidazioaren edo zergen arloko prozeduren ebazpena jakinarazteko ezarrita dagoen sei hileko epe orokorra adieraziz hasitako kudeaketa-prozedurak salbuesten dituen Bizkaiko Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren zehaztapen jakin batzuei dagokienez Auzitegi Gorenak planteatu zuen konstituzio-kontrako gai baten planteamendua ebatzi zuen. Auzitegiak hartu duen erabakiak Osoko Bilkura eratzen duten 11 magistratuetatik lauk sinatu duten boto partikularra du, horiek foru eskuordetzak defendatzen zuen tesiarekin bat egin zutelako.

Foru arauen blindajeari dagokionez, Crónica Tributaria argitalpenaren azken alean Santiago Álvarez Garcíaren (Espainiako Ogasun Publiko eta Zerga Sistemako irakaslea Oviedoko Unibertsitatean) lan bat dago, «Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional 118/2016: constitucionalidad de los preceptos legales que establecen un control de las Normas Forales fiscales compartido entre la jurisdicción constitucional y la ordinaria» izenekoa. Lan horretan, otsailaren 19ko 1/2010 Lege Organikoa konstituzionaltzat jotzeko Konstituzio Auzitegiak emandako argudioak laburbildu eta iruzkindu egiten ditu egileak.

Joan Jurisprudentziara